Moderator: Raiu Sergiu

#52
Text publicat în M.Of. al României.
În vigoare de la 19 noiembrie 2018

În temeiul art. 18 alin. (1) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Art. 1. -
(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, se înființează Comitetul pentru elaborarea Planului național pentru autism pentru perioada 2020-2022, denumit în continuare Comitetul, organism interministerial, cu rol consultativ, fără personalitate juridică, având componența prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
(2) Ministerele, instituțiile publice și structurile prevăzute la alin. (1) sunt reprezentate, în cadrul Comitetului, la nivel de demnitar, respectiv la nivel de conducător sau înlocuitor de drept al acestuia.
Art. 2. -
(1) Comitetul are ca obiectiv principal elaborarea Planului național pentru autism pentru perioada 2020-2022, în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață ale persoanelor cu tulburări din spectrul autist.
(2) Planul național pentru autism pentru perioada 2020-2022 va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătății.
Art. 3. -
În vederea îndeplinirii obiectivului prevăzut la art. 2, Comitetul îndeplinește următoarele atribuții principale:
a) identifică direcțiile strategice de acțiune, prioritizează nevoile și identifică resursele financiare;
b) stabilește mecanismele de monitorizare și responsabilii cu monitorizarea din partea Comitetului interministerial, respectiv grupuri de lucru tematice pentru analiza progresului în implementarea planului.
Art. 4. -
(1) Comitetul este condus de un secretar de stat din cadrul Secretariatului General al Guvernului, în calitate de președinte, desemnat prin ordin al secretarului general al Guvernului.
(2) Președintele este sprijinit în activitatea sa de doi vicepreședinți, un consilier cu atribuții în domeniu din cadrul aparatului de lucru al prim-ministrului și un secretar de stat din cadrul Ministerului Sănătății, desemnați potrivit legii.
(3) În cadrul Comitetului funcționează Grupul de lucru la nivel tehnic, constituit din experți din cadrul instituțiilor publice prevăzute în anexă.
(4) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, instituțiile publice prevăzute în anexă își desemnează reprezentanții în cadrul Comitetului.
(5) La propunerea membrilor Comitetului și cu aprobarea președintelui acestuia pot fi convocați, în calitate de invitați, în funcție de tematica supusă dezbaterii, reprezentanți ai altor autorități sau instituții publice cu atribuții și competențe în domeniu, care pot oferi date și informații relevante pentru buna desfășurare a lucrărilor, precum și reprezentanți ai mediului academic, de afaceri și ai societății civile.
(6) Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de Secretariatul General al Guvernului, prin cabinetul secretarului de stat care deține calitatea de președinte al Comitetului.
Art. 5. -
(1) Comitetul se reunește în ședințe ordinare lunare sau, ori de câte ori este necesar, în ședințe extraordinare, la convocarea președintelui, prin grija Secretariatului tehnic.
(2) Ședințele Comitetului sunt conduse de președinte, iar, în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepreședinți, desemnat în acest sens.
(3) Agenda fiecărei ședințe a Comitetului se întocmește de către Secretariatul tehnic, se transmite pentru observații și propuneri către membrii Comitetului și se aprobă de către președinte.
(4) Procesele-verbale ale ședințelor Comitetului cuprind, în principal, ordinea temelor discutate și deciziile luate și sunt semnate de către membrii Comitetului și înregistrate de Secretariatul tehnic.
(5) Comitetul, prin Secretariatul tehnic, elaborează trimestrial și la solicitarea prim-ministrului rapoarte cu privire la îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 2.
(6) În cadrul primei reuniuni, Comitetul aprobă regulamentul propriu de organizare și funcționare, pe baza căruia își desfășoară activitatea.
București, 19 noiembrie 2018.
Nr. 293. ANEXĂ

COMPONENȚA
Comitetului pentru elaborarea Planului național pentru autism pentru perioada 2020-2022
https://lege5.ro/Gratuit/gmytambxguzq/c ... ojvguzdmmq

1. Secretariatul General al Guvernului
2. Aparatul de lucru al prim-ministrului
3. Ministerul Sănătății
4. Ministerul Educației Naționale
5. Ministerul Muncii și Justiției Sociale
6. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
7. Ministerul Finanțelor Publice
8. Centrul Național de Sănătate Mintală
9. Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități
10. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție
Fişiere ataşate
Untitled-17.jpg
Untitled-17.jpg (175.6KiB)Vizualizat de 5372 ori

Mai puternici pentru copiii cu autism!